Cho m gam hỗn hợp X gồm Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca, K tác dụng với H2O thu được dung dịch Y và khí H2. Cho toàn bộ lượng H2 thu được tác dụng với CuO dư nung nóng. Sau phản ứng cho lượng H2O thu được hấp thụ vào 63 gam dung dịch H2SO4 90% thì thấy C% của dung dịch H2SO4 còn 70%. Cho toàn bộ dung dịch Y vào dung dịch chứa 0,6 mol AlCl3 thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 15,6 B. 27,3 C. 31,2 D. 46,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = nH2O = x mH2SO4 = 63.90% = 56,7 gam Sau khi hấp thụ H2O: C%H2SO4 = 56,7/(63 + 18x) = 70% —> x = 1 —> nOH- = 2nH2 = 2 Dễ thấy nOH- > 3nAl3+ nên Al(OH)3 đã bị hòa tan một phần. nOH- = 2 = 4nAl3+ – nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,4 —> mAl(OH)3 = 31,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP