Cho m gam quặng photphorit có 18% tạp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam quặng phot...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam quặng photphorit (có 18% tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc đế sản xuất supephotphat đơn. Độ đinh dưỡng của supephotphat đơn thu được khi làm khan hỗn hợp sau phản ứng là A. 21,152%. B. 24,736%. C. 27,346%. D. 37,561%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tự chọn m = 100 gam Trong quặng chứa 82 gam Ca3(PO4)2 và 18 gam tạp chất. —> nCa3(PO4)2 = 82/310 = 41/155 (mol) —> nP2O5 = 41/155 Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 —> Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 41/155……….82/155 —> mSuppephotphat đơn = m quặng + mH2SO4 = 151,845 —> Độ dinh dưỡng = (41/155).142/151,845 = 24,73%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP