Cho một lượng Cu NO3 2 vào 400...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng Cu(NO3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng Cu(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 0,4M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 4A đến khi khối lượng dung dịch giảm 16,68 gam thì dừng điện phân. Nhúng thanh Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,07 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5); đồng thời khối lượng thanh Fe giảm 5,88 gam. Thời gian điện phân là: A. 9264 giây. B. 9168 giây. C. 9650 giây. D. 6755 giây.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNO = 0,07 —> nH+ = 0,28 > 0,16 —> H+ đã được tạo ra thêm trong quá trình điện phân —> Cl- bị điện phân hết. Mặt khác, dễ thấy 2.5,88/56 = 0,07.3 nên Cu2+ đã bị điện phân hết. —> Dung dịch sau điện phân chỉ còn nNO3- = nH+ = 0,28 Anot: nCl2 = 0,08 và nO2 = a Catot: nCu = 0,14 (Tính theo nNO3-) và nH2 = b Bảo toàn electron: 4a + 0,08.2 = 2b + 0,14.2 m giảm = 0,08.71 + 32a + 64.0,14 + 2b = 16,68 —> a = b = 0,06 —> ne = 4a + 0,08.2 = It/F —> t = 9650s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP