Đốt cháy 0 12 mol hỗn hợp T...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 0,12 mol hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 0,12 mol hỗn hợp T chỉ chứa các chất mạch hở gồm amin no, đơn chức và hiđrocacbon X thì thu được 0,224 lít khí N2 (đktc), H2O và 7,04 gam CO2. Phần trăm khối lượng của amin có giá trị gần nhất với A. 20%. B. 32%. C. 38%. D. 42%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nN2 = 0,01 —> nAmin = 0,02 —> nX = 0,1 Đặt n, m là số C của amin và hiđrocacbon. nCO2 = 0,02n + 0,1m = 0,16 —> n = 3 và m = 1 là nghiệm duy nhất. T gồm C3H9N (0,02) và CH4 (0,1) —> %C3H9N = 42,45%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP