Cho X Y Z T là các hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X, Y, Z, T là cá...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: a, Một mol X tác dụng tối đa với một mol Br2 trong dung dịch b, Một mol Y tác dụng tối đa với một mol HBr tạo ra hai sản phẩm hữu cơ c, Một mol Z tác dụng tối đa với hai mol AgNO3 trong dung dịch NH3 d, Một mol T tác dụng tối đa với một mol AgNO3 trong dung dịch NH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. CH2=CH2 + Br2 —> CH2Br-CH2Br b. CH3-CH=CH2 + HBr —> CH3-CH2-CH2Br và CH3-CHBr-CH3 c. CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O —> CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 d. CH3-C≡CH + AgNO3 + NH3 —> CH3-C≡CAg + NH4NO3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP