Hỗn hợp T gồm 2 chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm 2 chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm 2 chất hữu cơ X (CmHnO4), Y (CmHzO4). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp T trong O2 thì thu được 8,55 gam H2O. Mặt khác, cho cùng lượng hỗn hợp T trên tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp A chứa 3 muối và một ancol duy nhất. Biết rằng, cả X và Y đều chứa một vòng benzen trong phân tử và không tác dụng với NaHCO3, dung dịch Br2/CCl4. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong A có giá trị gần nhất với A. 13%. B. 14%. C. 15%. D. 16%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,475 —> Số H = 6,33 X, Y chứa vòng benzen —> m ≥ 6; không phản ứng với NaHCO3 —> Không có chức -COOH; không tác dụng với Br2/CCl4 —> Không có nối đôi C=C Chất nhỏ nhất có thể tạo ra ancol là HCOO-C6H4-COO-CH3 (Có 9C). Mặt khác, trong T chứa chất có số H < 6,33 nên: X là HCOO-C6H4-COO-CH3 (x mol) Y là HCOO-C6H3(CHO)2 (y mol) nT = x + y = 0,15 nH2O = 4x + 3y = 0,475 —> x = 0,025 và y = 0,125 A gồm HCOOK (0,15), KO-C6H4-COOK (0,025) và KO-C6H3(CHO)2 (0,125) —> %KO-C6H4-COOK = 12,91%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP