Cho một số thí nghiệm sau 1 Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một số thí nghiệ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một số thí nghiệm sau 1. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 2. Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 3. Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 4. Cho từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch AlCl3 5. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3 6. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch KAlO2 Số thí nghiệm sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa A .1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) NaOH dư + CrCl3 —> NaCrO2 + NaCl + H2O (2) CO2 dư + NaAlO2 + H2O —> Al(OH)3 + NaHCO3 (3) CO2 dư + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 (4) KOH dư + AlCl3 —> KAlO2 + KCl + H2O (5) Ba(OH)2 dư + Al2(SO4)3 —> BaSO4 + Ba(AlO2)2 + H2O (6) HCl dư + KAlO2 —> KCl + AlCl3 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP