Hỗn hợp X gồm NH4 2CO3 và MgCO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm (NH4)2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm (NH4)2CO3 và MgCO3. Trộn 2,4a gam X với a gam CuO thì thu được m gam hỗn hợp T. Đưa T vào bình kín không có oxi rồi nung đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn A có khối lượng giảm so với m gam T là 6,2 gam và thoát ra 2,52 lít khí CO2 (đktc). Cho A phản ứng với HNO3 loãng thì lượng cần dùng là b mol; thu được c mol khí NO (đktc). Giá trị (b + c) là A.0,325. B.0,315. C.0,350. D.0,410.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt x, y, z là số mol (NH4)2CO3, MgCO3 và CuO —> 96x + 84y = 2,4.80z (1) nCO2 = x + y = 0,1125 (2) 2NH3 + 3CuO —> 3Cu + N2 + 3H2O 2x………….3x……….3x…..x……….3x A gồm MgO (y), Cu (3x), CuO dư (z – 3x) Phần khối lượng giảm là do khí thoát ra: —> 28x + 18.3x + 0,1125.44 = 6,2 (3) (1)(2)(3) —> x = 5/328; y = 319/3280; z = 0,05 (Nghiệm lẻ)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP