Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X +...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ chuyển hóa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X + CH3OH → Y (xt: HCl); Y + C2H5OH → Z (xt: HCl), Z + NaOH dư → T. Biết X là axit glutamic, Y, Z, T là các chất hữu cơ chứa nitơ. Công thức phân tử của Y và T lần lượt là A. C6H12O4N và C5H7O4Na2N. B. C6H12O4NCl và C5H7O4Na2N. C. C7H14O4NCl và C5H7O4Na2N. D. C7H15O4NCl và C5H8O4Na2NCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH + CH3OH + HCl —> CH3-OOC-CH2-CH2-CH(NH3Cl)-COOH + H2O CH3-OOC-CH2-CH2-CH(NH3Cl)-COOH + C2H5OH —> CH3-OOC-CH2-CH2-CH(NH3Cl)-COOC2H5 + H2O CH3-OOC-CH2-CH2-CH(NH3Cl)-COOC2H5 + 3NaOH —> NaOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COONa + CH3OH + C2H5OH + NaCl + H2O Y là C6H12O4NCl và T là C5H7O4Na2N

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP