Cho V lit CO2 đktc hấp thu hoàn...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho V lit CO2 (đktc) hấp thu hoàn t...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho V lit CO2 (đktc) hấp thu hoàn toàn bởi 2 lit dd Ba(OH)2 0,015 M thu được 1,97 g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:

A. 1,12 lit B. 6,72 lit C. 2,24 lit D. 0,672 lit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nBa(OH)2 = 0,15.2 = 0.03

VO2 lớn nhất cần dùng khi CO2 tạo kết tủa hết Ba(OH)2 và hòa tan một phần lượng kết tủa, khi đó 1 < T < 2.

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O (1)

x………….x…………0,01………………..mol

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (2)

2y…………y……………………………mol

⇒ nBa(OH)2(1) = nBaSO3 = x = 0.01 mol

⇒ nBa(OH)2(2) = nBa(OH)2 - nBa(OH)2(1) = y = 0,03 - 0,01 = 0,02 mol

⇒ nCO2 = nCO2(1) + nCO2(2) = x + 2y = 0,1 + 0,02.2 = 0,05 mol

⇒ VCO2 = 0,05.22,4=1,12 lit

⇒ Chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP