Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8,32gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 31,04 g B. 40,10 g C. 43,84 g D. 46,16 g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta thấy sau phản ứng còn Cu dư, chứng tỏ Fe3O4 tác dụng với HCl tạo 2 muối FeCl3 và FeCl2, sau đó FeCl3 tác dụng hết với Cu tạo FeCl2 và CuCl2.

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

PTHH:

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

x…………………....2x………x

2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

2x……..x…………2x………..x

mmuoi = mFeCl2 + mCuCl2 = (2x+x).127 + x.135 = 61,92g

⇒ x= 0,12 mol

⇒ mhh ban dau = mFe3O4 + mCu pư + mCu dư = 0,12.232+ 0,12.64+ 8,32= 43,84g

⇒ Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP