Chu kì hoạt động của tim gồm các...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Chu kì hoạt động của tim ...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Chu kì hoạt động của tim gồm các pha:
(1) pha giãn chung.
(2) pha co tâm thất.
(3) pha co tâm nhĩ.
Thứ tự hoạt động của các pha trong mỗi chu kì hoạt động của tim là:

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mỗi chu kì tim bắt đầu từ pha co tâm nhĩ => pha co tâm thất => pha giãn chung mỗi chu kì tim gồm 3 pha – 0,8 s :
+ pha co tâm nhĩ : 0,1 s
nút xoang nhĩ lan truyền xung điện tới hai tâm nhĩ →hai tâm nhĩ co →van bán nguyệt đóng lại → thể tích tâm nhĩ giảm, áp lực tâm nhĩ tăng →van nhĩ thất mở → dồn máu tử hai tâm nhĩ xuống hai tâm thất .
+ pha co tâm thất : 0,3 s
nút xoang nhĩ lan truyền xung điện tới nút nhĩ thất , bó his và mạng lưới puockin→hai tâm thất co, van nhĩ thất đóng lại →áp lực trong tâm nhĩ tăng lên →van bán nguyệt mở →máu đi từ tim vào động mạch
+ pha giãn chung : 0,4 s
tâm thất và tâm nhĩ cùng giãn, van nhĩ thất mở , van bán nguyệt đóng →máu từ tĩnh mạch chảy về tâm nhĩ, máu từ tâm nhĩ dồn xuống tâm thất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP