Có 200 ml dung dịch A gồm :...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Có 200 ml dung dịch A gồm : NaOH 1M...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Có 200 ml dung dịch A gồm : NaOH 1M và KOH 0,5 M. Sục V lit khí CO2 ở đktc với các trường hợp V1 = 2,24 lit, V2 = 8,96 lit, V3 = 4,48 lit. Thu được dung dịch B, cô cạn B thu được m gam chất rắn khan. Tính m trong các trường hợp ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đối với bài này nếu dùng phương trình phân tử sẽ gặp nhiều khó khăn lập hệ rất dài
dòng. Vì vậy khi gặp dạng này ta nên giải theo phương trình ion.
TH1 : V1 = 2,24 lit CO2 đktc
nCO2=22,4/2,24= 0,1 mol

nOH = 0,2.1 + 0,2.0,5 = 0,3 mol
n co32-/n oh-=0,3/0,1> 2 chỉ tạo ra muối trung tính CO

CO2 + 2 OH-- -------->CO3 2-+ H2O

0,1 0,3 0,1
Cô cạn dung dịch B khối lượng chất rắn khan là khối lượng các ion tạo ra các muối :
m = mK+ mNa+ mCO3 2-+ mOHdư= 0,2.0,5. 39 + 0,2.1. 23 + 0,1. 60 + (0,3 – 0,2).17 = 16,2 (g)
TH2 : V2 = 8,96 lit CO2 đktc
nCO2=22,4/8,96= 0,4 mol

nOH = 0,2.1 + 0,2.0,5 = 0,3 mol

n oh-/n co2=0,3/0,4< 1 chỉ tạo ra muối axit HCO3-

CO2 + OH-- --------->HCO3-
0,4 0,3 0,3

Cô cạn dung dịch B khối lượng chất rắn khan là khối lượng các ion tạo ra các muối :
m = mK
+
+ mNa
+
+ mHCO
-
3

= 0,2.0,5. 39 + 0,2.1. 23 + 0,3. 61 = 26,6 (g)
TH3 : V3 = 4,48 lit CO2 đktc
nCO2=22,4/4,48= 0,2 mol

nOH = 0,2.1 + 0,2.0,5 = 0,3 mol
< 2 tạo ra 2 muối axit HCO3-và CO3 2-

Co2 + OH-- ---------> HCO3-

a a a
CO2 + 2 OH-- ----------->CO3 2-+ H2O

b 2b b
a + b = 0,2 (1)
a + 2b = 0,3 (2) Giải hệ có a = b = 0,1 mol
Cô cạn dung dịch B khối lượng chất rắn khan là khối lượng các ion tạo ra các muối
:
m = mK+ mNa+ mHCO3-+ mCO3 2-
= 0,2.0,5. 39 + 0,2.1. 23 + 0,1. 61 + 0,1. 60 = 20,6 (g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP