Có bao nhiêu tripeptit mạch hở khác loại...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin?
A. 6. B. 9. C. 4. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tripeptit thủy phân thu được 3 aminoaxit

Vậy trong phân tử tripeptit phải chứa cả 3 gốc của 3 aminoaxit

Có 3!=6 phân tử thỏa mãn khi xếp 3 gốc vào 3 vị trí trong phân tử tripeptit

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP