Có các nhận định sau: a Thủy phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có các nhận định sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có các nhận định sau: (a) Thủy phân hoàn toàn peptit C5H10O3N2, thu được glyxin và alanin có tỉ lệ mol 1 : 1 (b) Đun nóng ancol C3H8O với H2SO4 đặc ở 170 oC, thu được hai anken đồng phân. (c) Etylamin và đimetylamin là đồng phân của nhau. (d) Glucozơ vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. (e) Ở điều kiện thường, các amino axit là chất rắn ở dạng tinh thể không màu. (g) Nilon-6 do các phân tử NH2-(CH2)5-COOH liên kết với nhau tạo nên. Số nhận định đúng là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Đúng, C5H10O3N2 là Gly-Ala hoặc Ala-Gly nên thủy phân thu được glyxin và alanin có tỉ lệ mol 1 : 1. (b) Sai, thu được một anken C3H6. (c) Đúng (d) Đúng, glucozơ thể hiện tính khử (với Br2, O2, AgNO3/NH3) và tính oxi hóa (với H2). (e) Đúng (g) Sai, nilon-6 do các mắt xích -NH-(CH2)5-CO- liên kết với nhau tạo nên.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP