Có hai phản ứng xảy ra như sau...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Có hai phản ứng xảy ra như sau : Co +...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Có hai phản ứng xảy ra như sau : Co + Ni 2+ → Co 2+ + Ni và Zn + Co 2+ → Zn 2+ + Co Trật tự tăng dần tính oxi hóa (từ trái sang phải) của các cặp oxi hóa - khử có liên quan đến hai phản ứng này là :
A. Zn /Zn2+ , Co/ Co2+ , Ni/ Ni 2+

B. Zn/ Zn2+ , Ni /Ni 2+ , Co /Co2

C. Ni/ Ni 2+ , Co/ Co2+ , Zn/ Zn2+

D. Co/ Co2+ , Zn /Zn2+ , Ni/ Ni 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Co + Ni 2+ → Co2+ + Ni

(khử) (oxi hóa) (oxi hóa) (khử)

⇒ Co /Co2+ ; Ni/ Ni 2+

Zn + Co2+ → Zn 2+ + Co

(khử) (oxi hóa) (oxi hóa) (khử)

⇒ Zn/ Zn2+ ; Co/ Co2+ (Phản ứng xảy ra theo chiều tạo chất oxi hóa và khử mới yếu hơn)

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP