Công thức hóa học hợp chất của nguyên...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Công thức hóa học hợp chất của n...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị II là X2(SO4)3. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố Y với hidro là H3Y.

Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố Y là:

A. XY2

B. XY3

C. XY

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Hướng dẫn: * X2(SO4)3 : a x 2 = II x 3 → a = III

* H3Y : I x 3 = b x 1 → b = III → CTHH: XY

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP