Dãy chất nào sau đây trong nước đều...

Chương 1: Sự Điện Li Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điệ...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

  • A. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.
  • B. H2S, CH3COOH, HClO, NH3.
  • C. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2.
  • D. H2S, H2SO3, H2SO4, NH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đó là các chất h2s, ch3cooh, hclo, nh3.

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP