Dãy gồm các chất đều tác dụng với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dãy gồm các chất đều...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch HCl loãng là: A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3 B. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO C. FeS, BaSO4, KOH D. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch HCl loãng là: Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO Mg(HCO3)2 + 2HCl —> MgCl2 + 2CO2 + 2H2O HCOONa + HCl —> HCOOH + NaCl CuO + 2HCl —> CuCl2 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP