Nạp một hỗn hợp gồm 20% thể tích...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nạp một hỗn hợp gồm ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nạp một hỗn hợp gồm 20% thể tích khí ankan M ở thể khí và 80% thể tích khí oxi (dư) vào một khí nhiên kế. Sau khi cho nổ hỗn hợp rồi cho hơi nước ngưng tụ, đưa bình về điều kiện nhiệt độ ban đầu thì thấy áp suất trong nhiên kế giảm đi 2 lần. Công thức phân tử của M là: A. C3H8 B. C2H6 C. C4H10 D. CH4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu tự chọn n khí = 100, gồm CnH2n+2 (20) và O2 (80) CnH2n+2 + (1,5n + 0,5)O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O 20…………………..80 20…………20(1,5n + 0,5)………..20n 0…………80 – 20(1,5n + 0,5)……20n —> n khí sau phản ứng = 80 – 20(1,5n + 0,5) + 20n = 100/2 —> n = 2: C2H6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP