Thực hiện phản ứng nhiệt 40 1 gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện phản ứng nhiệt 40,1 gam hỗn hợp gồm Al và Fe2O3, sau một thời gian phản ứng thu được hỗn hợp rắn X, trộn đều hỗn hợp X rồi chia thành hai phần bằng nhau: – Phần 1 cho tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, thu được 1,008 lít khí (đktc). – Phần 2 cho tác dụng hết với dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 48,265 gam muối khan. Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm, Fe2O3 chỉ bị khử thành Fe. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là A. 60%. B. 80%. C. 30%. D. 40%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu mỗi phần chứa Al (a) và Fe2O3 (b) —> 27a + 160b = 20,05 (1) Phần 1: nH2 = 0,045 —> nAl dư = 0,03 Đặt nAl phản ứng = x —> x + 0,03 = a (2) 2Al + Fe2O3 —> Al2O3 + 2Fe x………………………………….x nH2 = 1,5nAl dư + nFe = x + 0,045 nH2O = nO = 3b Bảo toàn H —> nHCl = 2x + 6b + 0,09 m muối = 27a + 56.2b + 35,5(2x + 6b + 0,09) = 48,265 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,15; b = 0,1; x = 0,12 —> H = x/a = 80%

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP