Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FexOy và FeS vừa đủ trong 180ml HNO3 1M thu được dung dịch Y không chứa muối sunfat và 2,016 lít khí NO2 (đktc). Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y để tạo ra kết tủa Z. Lọc lấy phần kết tủa Z và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 4,73 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng FexOy trong hỗn hợp X là. A. 64,5% B. 78,43% C. 32,25% D. 21,57%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi hỗn hợp X thành Fe (a), S (b) và O (c) nHNO3 = 0,18 và nNO2 = 0,09 Y chứa Fe(NO3)3 (a) và H2SO4 (b) Bảo toàn electron: 3a + 6b = 2c + 0,09 (1) Bảo toàn N —> nFe(NO3)3 = a = 0,03 (2) Chất rắn sau khi nung gồm Fe2O3 (0,5a), BaSO4 (b) —> m rắn = 160.0,5a + 233b = 4,73 —> a = 0,03; b = 0,01; c = 0,03 —> mX = 2,48 nFeS = b = 0,01 —> %FeS = 35,48% —> %FexOy = 100% – 35,48% = 64,52% (Chú ý: Đề nói Y không chứa muối sunfat là không đúng)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP