Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau. Ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất, tỉ khối hơi của X so với không khí là 3,03. Nếu xà phòng hoá hoàn toàn 22 gam X bằng 250 ml dung dịch KOH 1,25 M (H = 100%) thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 29,75 gam chất rắn khan. Cho lượng chất rắn tác dụng với axit HCl dư thu được hỗn hợp hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Thành phần % về khối lượng các este trong hỗn hợp X lần lượt là: A. 50%; 50% B. 60%; 40% C. 45; 65% D. 75%; 25%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MX = 88 —> C4H8O2 nX = 0,25 và nKOH = 0,3125 —> Chất rắn khan gồm RCOOK (0,25), KOH dư (0,0625) m rắn = 0,25(R + 83) + 0,0625.56 = 29,75 —> R = 22: CH3- (15) và C2H5- (29) X gồm CH3COOC2H5 (a) và C2H5COOCH3 (b) nX = a + b = 0,25 m rắn = 98a + 112b + 0,0625.56 = 29,75 —> a = b = 0,125 —> Mỗi chất 50%.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP