X là hỗn hợp gồm 1 ancol no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hỗn hợp gồm 1 a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hỗn hợp gồm 1 ancol no, 2 chức A, 1 axit B đơn chức, không no (có 1 liên kết C=C) và este C thuần chức tạo bởi A và B (A, B, C đều mạch hở). Tỉ khối hơi của X so với H2 là 70,2. Đốt cháy hoàn toàn 14,04 gam X thu được 9 gam H2O. Mặt khác, cho K dư vào lượng X trên thấy ra 0,035 mol khí H2. Phần trăm khối lượng của B trong X gần nhất với giá trị nào sau đây A. 5% B. 8% C. 13% D. 14%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A: CnH2n(OH)2 (a mol) B: CmH2m-2O2 (b mol) C: CnH2n(CmH2m-3O2)2 (c mol) nE = a + b + c = 0,1 (1) nH2 = a + 0,5b = 0,035 (2) nH2O = a(n + 1) + b(m – 1) + c(n + 2m – 3) = 0,5 (3) mX = a(14n + 34) + b(14m + 30) + c(14n + 28m + 58) = 14,04 (4) (4) – 14.(3) —> 20a + 44b + 100c = 7,04 Kết hợp (1)(2) —> a = 0,03; b = 0,01; c = 0,06 Thay vào (3): 0,03(n + 1) + 0,01(m – 1) + 0,06(n + 2m – 3) = 0,5 —> 9n + 13m = 66 Do n ≥ 2 và m ≥ 3 —> n = m = 3 là nghiệm duy nhất. Vậy A là C3H6(OH)2 (0,03), B là CH2=CH-COOH (0,01), C là (CH2=CH-COO)2C3H6 (0,06) —> %B = 5,13%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP