Cho bốn phản ứng: 1 Fe + 2HCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho bốn phản ứng: (1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho bốn phản ứng: (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Số phản ứng thuộc loại phản ứng axit-bazơ là A. (1), (2) B. (2), (3) C. (2), (4) D. (3), (4)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các phản ứng axit – bazơ: (2): NH4+ nhường proton, OH- nhận proton. (4): H2O nhường proton, NH3 nhận proton. Các phản ứng (1)(3) không có sự trao đổi proton.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP