Trong các dung dịch: HNO3 NaCl Na2SO4 Ca...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong các dung dịch:...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2 B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4 C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2 D. HNO3, NaCl, Na2SO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dãy HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4 gồm các chất tác dụng được với Ba(HCO3)2: HNO3 + Ba(HCO3)2 —> Ba(NO3)2 + CO2 + H2O Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 —> BaCO3 + CaCO3 + H2O KHSO4 + Ba(HCO3)2 —> BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O Na2SO4 + Ba(HCO3)2 —> BaSO4 + NaHCO3 Các dãy còn lại chứa các chất không tác dụng với Ba(HCO3)2 là: Mg(NO3)2, NaCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP