Để khử hoàn toàn 8 gam oxit của...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để khử hoàn toàn 8 g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để khử hoàn toàn 8 gam oxit của một kim loại cần dùng hết 3,36 lít hiđro. Hoà tan hết lượng kim loại thu được vào dung dịch axít clohiđric thấy thoát ra 2,24 lít khí hiđro (các khí đo ở đktc). Cho toàn bộ lượng oxit trên tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư, thu được V lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn). Giá trị của V là A. 2,24. B. 3,36. C. 0. D. 4,48.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Oxit đã dùng là MxOy. nH2 = 0,15 —> nO = 0,15 Với HCl, kim loại M thể hiện hóa trị n. nH2 = 0,1 —> nM = 0,2/n —> x : y = nM : nO = (0,2/n) : 0,15 —> n = 2 và x : y = 2 : 3 là nghiệm phù hợp. —> Oxit là M2O3 (0,15/3 = 0,05 mol) —> M oxit = 2M + 16.3 = 8/0,05 —> M = 56: Fe2O3 Do Fe đã đạt hóa trị III nên nNO2 = 0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP