Để m gam phôi bào Fe ngoài không...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để m gam phôi bào Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để m gam phôi bào Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thấy giải phóng ra 2,24 lít khí NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của m là: A. 9,27 gam B. 10,08 gam C. 11,20 gam D. 16,80 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi A thành Fe (a mol) và O (b mol) mA = 56a + 16b = 12 Bảo toàn electron: 3a = 2b + 0,1.3 —> a = 0,18 và b = 0,12 —> mFe = 10,08 Nếu muốn tính nHNO3: nHNO3 = 4nNO + 2nO = 0,64 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP