Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để thu lấy Ag tinh k...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100%) A. c mol bột Al vào Y. B. c mol bột Cu vào Y. C. 2c mol bột Al vào Y. D. 2c mol bột Cu vào Y.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch Y chỉ chứa các muối Al3+ (2a), Cu2+ (b) và Ag+ (2c) —> Ta cần thêm c mol bột Cu vào Y để khử vừa đủ Ag+ thành Ag.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP