Điện phân điện cực trơ hiệu suất 100%...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân điện cực t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân điện cực trơ hiệu suất 100% dung dịch chứa đồng thời 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,1 mol HCl trong t giờ với I=5,36A không đổi thì ở anot thoát ra 1,568 lít khí và thu được dung dịch X. Dừng điện phân và cho vào dung dịch X m gam bột Fe thì tan vừa hết (sản phẩm khử duy nhất là NO). Tính giá trị t và m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí ở anot (0,07 mol) gồm Cl2 (0,05 mol) —> O2 (0,02 mol) —> ne = 2nCl2 + 4nO2 = 0,18 —> t = 3240s Tại catot: Fe3+ + 1e —> Fe2+ 0,18……0,18…..0,18 Dung dịch sau điện phân chứa Fe2+ (0,18), Fe3+ (0,02), NO3- (0,6) —> nH+ = 0,18 —> nNO = nH+/4 = 0,045 Bảo toàn electron: 2nFe = 3nNO + nFe3+ —> nFe = 0,0775 —> mFe = 4,34

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP