Viết phương trình hóa học cho các sơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Viết phương trình hó...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Viết phương trình hóa học cho các sơ đồ phản ứng sau: a) CO + O2 – – -> CO2 b) Mg + O2 – – -> MgO c) P2O5 + H2O – – -> H3PO4 d) Zn + HCl – – -> ZnCl2 + H2 e) Cu + H2SO4 – – -> CuSO4 + SO2 + H2O g) NH3 + O2 – – -> N2 + H2O h) Fe + HNO3 – – -> Fe(NO3)3 + NO + H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a) 2CO + O2 – – -> 2CO2 b) 2Mg + O2 – – -> 2MgO c) P2O5 + 3H2O – – -> 2H3PO4 d) Zn + HCl – – -> ZnCl2 + H2 e) Cu + 2H2SO4 – – -> CuSO4 + SO2 + 2H2O g) 4NH3 + 3O2 – – -> 2N2 + 6H2O h) Fe + 4HNO3 – – -> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP