Dung dịch A là dung dịch H2SO4 dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch A là dung ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch A là dung dịch H2SO4, dung dịch B là dung dịch NaOH. Trộn A và B theo tỉ số Va : Vb = 3:2 thì được dung dịch X có chứa A dư. Trung hòa 1 lit dung dịch X cần 40 gam KOH 28%. Trộn A và B theo tỉ số Va : Vb = 2:3 thì được dung dịch Y có chứa B dư. Trung hòa 1 lít dung dịch Y cần 29,2 gam HCl 25%. Tính nồng độ mol của dung dịch A và B.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là nồng độ của A, B Trộn 1 lít X từ 0,6 lít A và 0,4 lít B —> nH2SO4 = 0,6a và nNaOH = 0,4b nKOH = 0,2 —> 0,6a.2 = 0,4b + 0,2 (1) Trộn 1 lít Y từ 0,4 lít A và 0,6 lít B —> nH2SO4 = 0,4a và nNaOH = 0,6b nHCl = 0,2 —> 0,4a.2 + 0,2 = 0,6b (2) (1)(2) —> a = 0,5 và b = 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP