Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hỗn hợp X gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu được dung dịch Y. Biết nồng độ của MgCl2 trong dung dịch Y là 11,787%. a) Tính nồng độ % của FeCl2 trong Y. b) Nếu thêm vào dung dịch Y nói trên một lượng dung dịch NaOH 10% vừa đủ để tác dụng thì nồng độ % của chất có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nMg = 1 và nFe = a Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2 1………..2…………1………1 Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2 a………2a…………a……..a mddHCl = 36,5(2 + 2a)/20% = 365a + 365 —> mddY = mX + mddHCl – mH2 = 419a + 387 —> C%MgCl2 = 95/(419a + 387) = 11,787% —> a = 1 —> C%FeCl2 = 127a/(419a + 387) = 15,76% b. MgCl2 + 2NaOH —> Mg(OH)2 + 2NaCl 1…………….2……………..1…………..2 FeCl2 + 2NaOH —> Fe(OH)2 + 2NaCl 1…………….2……………..1…………..2 —> mddNaOH = 4.40/10% = 1600 mdd = mddY + mddNaOH – mMg(OH)2 – mFe(OH)2 = 2257 —> C%NaCl = 4.58,5/2257 = 10,37%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP