Đốt cháy 25 7 gam hỗn hợp E...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 25,7 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 25,7 gam hỗn hợp E chứa 2 este mạch hở thuần chức X và Y (MX < MY, tổng số liên kết pi trong X và Y không quá 5) cần 42,4 gam O2. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 25,7 gam hỗn hợp E bằng NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn F và 2 ancol no mạch hở đồng đẳng kế tiếp. Hòa tan lượng F trong HCl dư thu được hỗn hợp G chứa axit cacboxylic. Đốt cháy hoàn toàn G thu được CO2 và H2O cần 6,16 lít O2 ở ĐKTC, biết nCO2 – nH2O = 0,35. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất A. 27% B. 28% C. 29% D. 30%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO(E) = nO(G) = a Khi đốt E cần 1,325 mol O2 —> nCO2 = x và nH2O = y —> 44x + 18y = 25,7 + 42,4 (1) và 2x + y = a + 1,325.2 (2) (1) – 18.(2) —> x = 2,55 – 2,25a Khi đốt G cần 0,275 mol O2 —> nCO2 = x’ và nH2O = y’ —> 2x’ + y’ = a + 0,275.2 (3) và x’ – y’ = 0,35 (4) (3) + (4) —> x’ = a/3 + 0,3 Khi đốt ancol cần 1,325 – 0,275 = 1,05 mol O2 —> nCO2 = 1,05/1,5 = 0,7 Bảo toàn C: 2,55 – 2,25a = a/3 + 0,3 + 0,7 —> a = 0,6 (3)(4) —> x’ = 0,5 và y’ = 0,15 Bảo toàn khối lượng —> mG = 15,9 nNaOH = nCOO = a/2 = 0,3 —> mF = 15,9 + 22.0,3 = 22,5 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng xà phòng hóa —> mAncol = 15,2 CnH2n+2O + 1,5nO2 —> nCO2 + (n + 1)H2O 15,2 gam……………………0,7 mol —> n = 7/3 —> C2H5OH (0,2) và C3H7OH (0,1) nG = a/4 = 0,15 Độ không no k của G = 1 + 0,35/0,15 = 10/3 và số C trung bình = 0,5/0,15 = 10/3 —> k = C —> HOOC-COOH (0,05 mol) và HOOC-C≡C-COOH (0,1 mol) TH1: X là C2(COOC2H5)2 (0,1 mol) và Y là (COOC3H7)2 (0,05 mol) —> %X = 33,85% TH2: X là (COOC2H5)2 (0,05 mol) và Y là C2H5OOC-C2-COOC3H7 (0,1 mol) —> %X = 28,4%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP