Đốt cháy hết 7 32 gam chất X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hết 7,32 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hết 7,32 gam chất X (chứa C, H, O có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất) thu được sản phẩm cháy gồm 9,408 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. Mặt khác, 7,32 gam X phản ứng với 96 ml dung dịch KOH 2M (dùng dư 60% so với lượng phản ứng) được dung dịch Y. Cô cạn Y được a gam chất rắn. Tính a?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC = nCO2 = 0,42 nH = 2nH2O = 0,36 —> nO = (mX – mC – mH)/16 = 0,12 —> C : H : O = 0,42 : 0,36 : 0,12 = 7 : 6 : 2 —> X là C7H6O2 (0,06 mol) nKOH đã dùng = 0,192 —> nKOH phản ứng = 0,12 nX : nKOH = 1 : 2 nên X là este của phenol (HCOOC6H5) —> nH2O = nX = 0,06 Bảo toàn khối lượng: m rắn = mX + mKOH – mH2O = 16,992 Chú ý: Chép đủ A. B. C. D cho bài trắc nghiệm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP