Đốt cháy hoàn toàn 0 13 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp gồm một andehit và một ancol đều mạch hở cần nhiều hơn 0,27 mol O2 thu được 0,25 mol CO2 và 0,19 mol H2O. Mặt khác, cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa. Biết số nguyên tử H trong phân tử ancol nhỏ hơn 8. Giá trị lớn nhất của m là? A. 48,87 gam B. 58,68 gam C. 40,02 gam D. 52,42 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn O: nO(X) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 Với nO2 > 0,27 —> nO(X) < 0,15 —> Số O = nO(X) / nX < 15/13 Số C = nCO2/nX = 1,92 —> Phải có chất 1C. TH1: Andehit là HCHO (a mol) và ancol CxHyOz (b mol) nX = a + b = 0,13 (1) nCO2 = a + bx = 0,25 (2) nH2O = a + by/2 = 0,19 (3) Số H của ancol nhỏ hơn 8 nên y = 4 hoặ y = 6 + Khi y = 4, từ (1)(3) —> a = 0,07 và b = 0,06 (2) —> x = 3 —> Ancol: CH≡C-CH2OH Kết tủa gồm Ag (4a) và CAg≡C-CH2OH (b) —> m↓ = 40,02 gam + Khi y = 6, từ (1)(3) —> a = 0,1 và b = 0,03 (2) —> x = 5 —> Ancol: C5H6Oz nO = 0,1.1 + 0,03z < 0,15 —> z = 1 Ancol là CH≡C-CH=CH-CH2OH Kết tủa gồm Ag (4a) và CAg≡C-CH=CH-CH2OH (b) —> m↓ = 48,87 gam TH2: Ancol là CH3OH (a mol) và andehit CxHyOz (b mol) nX = a + b = 0,13 (1) nCO2 = a + bx = 0,25 (2) nH2O = 2a + by/2 = 0,19 (3) Quan sát (1)(3) ta thấy y ≥ 4 thì hệ này vô nghiệm. Vậy y = 2 là nghiệm duy nhất. Khi đó a = 0,06 và b = 0,07 (2) —> x = 2,7: Loại

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP