Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo bằng dung dịch NaOH để điều chế xà phòng thu được 9,2 gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng. Khối lượng xà phòng thu được là? A. 153 gam B. 58,92 gam C. 55,08 gam D. 91,8 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC3H5(OH)3 = 0,1 —> nNaOH = 0,3 Bảo toàn khối lượng —> mRCOONa = 91,8 —> mXà phòng = 91,8/60% = 153 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP