Đun nóng 0 2 mol este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,2 mol est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là? A. CH3COOC2H5 B. C2H3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. C2H5COOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chất rắn khan gồm RCOONa (0,2 mol) và NaOH dư (0,07 mol) m rắn = 0,2(R + 67) + 0,07.40 = 19,2 —> R = 15: -CH3 X là CH3COOC2H5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP