Đốt cháy hoàn toàn 0 16 mol hỗn...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai axit cacboxylic X, Y thuộc cùng dãy đồng đẳng kế tiếp (MX < MY)và một ancol no, hai chức Z; thu được 0,44 mol CO2 và 0,54 mol H2O. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa 0,08 mol hỗn hợp E (giả sử tỉ lệ mol không đổi) với hiệu hiệu suất este hóa của X, Y lần lượt là 60% và 80%, sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp este đều thuần chức mạch hở. Hãy xác định giá trị của m?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0


giả sử este xy có n chức axit
đặt nch2 = a ; ncoo = b ; nh2 = c ; nc2h4(oh)2 = d
=> a + b + 2d = 0,44 ; a + c + 3d = 0,54 ; c + d = 0,16 ; b=n.c
do este thuan chuc mach ho
=> n= 1 => a = 0,18 ; b = 0,06 ; c = 0,06 ; d = 0,1
nếu ch2 ghép toàn bộ vào axit thì
=> c(trung bình xy)=(nch2+ncoo)/nh2= số nguyên => loại
nếu ch2 ghép một phần vào ancol => 0,1.2>0,18 => c3h6(oh)2
=> c(axit) = (0,08+0,06)/0,06 = 2,33
=> nch3cooh = 0,04 ; nc2h5cooh = 0,02
=> m(este) = (0,04.(15+44+14.3/2)+0,02.(29+44+14.3/2))/2 = 1,712

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP