Đốt cháy hoàn toàn 0 3 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp E gồm este hai chức X và este đơn chức Y (X, Y đều mạch hở, Y có số mol lớn hơn 0,05 mol) cần vừa đủ 27,552 lít O2 (đktc), thu được nước và 58,08 gam CO2. Thủy phân hoàn toàn E trong dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm ba muối và hỗn hợp T gồm hai anđehit. Dẫn T qua 500 ml dung dịch nước Br2 1,2M vừa đủ, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng dung dịch không thay đổi. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong Z là A. 13,13%. B. 13,54%. C. 13,33%. D. 12,92%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dẫn T qua dung dịch Br2 thì khối lượng dung dịch không thay đổi nên T phải chứa HCHO. nCO2 = 1,32 —> Số C = nCO2/nE = 4,4 —> X là HCOO-CH2-OOC-CH3 (x mol) và Y là RCOO-CH=C… (y mol) —> nE = x + y = 0,3 (1) T gồm HCHO (x mol) và A-CHO (y mol) HCHO + 2Br2 + H2O —> CO2 + 4HBr x………….2x…………………..x A-CHO + kBr2 —> Sản phẩm y……………ky nBr2 = 2x + ky = 0,6 (2) (1)(2) —> k = 2 Khối lượng dung dịch không đổi nên mT = mCO2 ⇔ 30x + (A + 29)y = 44x (3) ⇔ (A + 29)y = 14(0,3 – y) ⇔ y = 4,2/(A + 43) > 0,05 ⇔ A x = 0,24 và y = 0,06 X là HCOO-CH2-OOC-CH3 (0,24 mol) Y là CnHmCOO-CH=C=CH2 (0,06 mol) nCO2 = 0,24.4 + 0,06(n + 4) = 1,32 —> n = 2 Bảo toàn O —> nH2O = 0,9 ⇔ 0,24.3 + 0,06(m + 3)/2 = 0,9 —> m = 3 Vậy muối gồm HCOOK (0,24), CH3COOK (0,24) và CH2=CH-COOK (0,06) —> %CH2=CH-COOK = 13,13%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP