Đốt cháy hoàn toàn 0 3 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no đơn chức mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,6 mol CO2 và 0,8 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 0,15 mol hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là A. 8,16 B. 4,08 C. 2,04 D. 6,12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O > nCO2 nên ancol no. Axit: CnH2nO2 (a mol) Ancol: CmH2m+2O (b mol) —> a + b = 0,3 nCO2 = na + mb = 0,6 nH2O = na + b(m + 1) = 0,8 —> a = 0,1 và b = 0,2 —> 0,1n + 0,2m = 0,6 —> n + 2m = 6 Do n ≠ m nên n = 4 và m = 1 là nghiệm duy nhất. —> C3H7COOH và CH3OH —> C3H7COOCH3 (0,1 mol) Nếu dùng 0,15 mol hỗn hợp và H = 80% thì: nC3H7COOCH3 = 0,05.80% = 0,04 —> mC3H7COOCH3 = 4,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP