Hỗn hợp X gồm H2N-CH2-COOCH3 và este Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm H2N-CH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm H2N-CH2-COOCH3 và este Y (CnH2n-2O2). Đun nóng 15,25 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 0,2 mol hỗn hợp Z gồm ancol và anđehit. Nếu đốt cháy 15,25 gam X cần dùng a mol O2, thu được hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 0,6. B. 0,7. C. 0,9. D. 1,1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nZ = 0,2 —> MX = 76,25 Do Z chứa anđehit nên Y là HCOOCH=CH2 Vậy X gồm NH2-CH2-COOCH3 (0,05) và HCOOCH=CH2 (0,15) C3H7NO2 + 3,75O2 —> 3CO2 + 3,5H2O C3H4O2 + 4O2 —> 3CO2 + 2H2O —> nO2 = 0,7875 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP