Lấy 0 1 mol X tác dụng vừa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lấy 0,1 mol X tác dụ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lấy 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,05 mol H2SO4 loãng, thu được dung dịch Y. Cho NaOH dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng là 8,0 gam; đồng thời thu được dung dịch chứa 21,0 gam muối. Công thức cấu tạo của X là A. HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH. B. (CH3)2CH-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có k nhóm COOH —> nNaOH = 0,1k + 0,05.2 = 0,2 —> k = 1 Muối gồm RCOO- (0,1), SO42- (0,05) và Na+ (0,2) m muối = 21 —> R = 72 —> X là (CH3)2CH-CH(NH2)-COOH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP