Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho a mol bột CrO3 vào dung dịch chứa a mol NaOH. (b) Cho a mol bột Cu vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3. (c) Cho hỗn hợp gồm a mol Na và a mol Al vào nước dư. (d) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch NaOH loãng. Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) CrO3 + 2NaOH —> Na2CrO4 + H2O CrO3 vẫn còn dư nên: CrO3 + H2O —> H2CrO4 (b) Cu + Fe2(SO4)3 —> CuSO4 + 2FeSO4 (c) Na + H2O —> NaOH + 0,5H2 Al + H2O + NaOH —> NaAlO2 + 1,5H2 (d) Cl2 + 2NaOH —> NaCl + NaClO + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP