Este X mạch hở có công thức dạng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X mạch hở có cô...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X mạch hở có công thức dạng CnH2n-2O2. Thủy phân hoàn toàn 10,32 gam X, lấy toàn bộ sản phẩm tạo thành tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, thu được 51,84 gam Ag. Số đồng phân của X thỏa mãn là A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu sản phẩm thủy phân chỉ có 1 chất tráng gương: —> nX = nAg/2 = 0,24 —> MX = 43: Loại Vậy sản phẩm thủy phân phải có 2 chất tráng gương —> nX = nAg/4 = 0,12 —> MX = 86: C4H6O2 Có 2 đồng phân thỏa mãn: HCOO-CH=CH-CH3 (Cis – Trans)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP