Đốt cháy hoàn toàn 3 61g chất hữu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 3,61g chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí gồm CO2, H2O và HCl. Dẫn hỗn hợp này qua bình chứa dung dịch AgNO3/HNO3 ở nhiệt độ thấp thấy có 2,87g kết tủa và bình chứa tăng 2,17g. Cho biết chỉ có H2O và HCl bị hấp thụ. Dẫn khí thoát ra vào 100ml dd Ba(OH)2 1M thu được 15,76g kết tủa Y, lọc bỏ Y, lấy dung dịch đem sôi lại thấy có kết tủa nữa. a. Tính khối lượng các nguyên tố trong hợp chất. b. Lập công thức phân tử X, biết khối lượng phân tử của X<200.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nHCl = nAgCl = 0,02 mHCl + mH2O = 2,17 —> nH2O = 0,08 nBa(OH)2 = 0,1 và nBaCO3 = 0,08 —> nBa(HCO3)2 = 0,02 —> nCO2 = nBaCO3 + 2nBa(HCO3)2 = 0,12 nC = nCO2 = 0,12 nH = 2nH2O + nHCl = 0,18 nCl = nHCl = 0,02 nO = (mX – mC – mH – mCl)/16 = 0,08 —> C : H : Cl : O = 0,12 : 0,18 : 0,02 : 0,08 = 6 : 9 : 1 : 4 —> CTĐGN: C6H9ClO4 MX < 200 —> CTPT: C6H9ClO4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP