Đốt cháy hoàn toàn a mol X là...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của gli...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở), thu được
b mol CO2 và c mol H2O, biết rằng b – c = 4a. Hiđro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu được 39
gam Y (este no). Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản
ứng, thu được m2 gam chất rắn. Giá trị của m2 là
A. 52,6. B. 53,2. C. 42,6. D. 57,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có b-c=(k-1)a vậy k=5

Vậy trong X có 5 liên kết pi bao gồm 3 liên kết C=O và 2 liên kết pi C-C

X + 0,3mol H2 thu được este no

Vậy nX=0,15 và BTKL ta có m1=38,4g

X tác dụng với 0,7mol NaOH ( dễ thấy NaOH dư) vậy chất rắn gồm có NaOH dư và muối

BTKL ta có mX+ mNaOH= m chất rắn + m Glyxerol

Vậy m rắn=38,4+ 0,7x40-0,15x92 = 52,6g

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP