Đun nóng 0 14 mol hỗn hợp A...

Peptit - Protein Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOz...

0
Peptit - Protein

Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt)
với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4
mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam A trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2,
H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 63,312 gam. Giá trị của m gần
nhất là
A. 28 B. 34 C.32 D. 18

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án A
Trong phản ứng thủy phân:
Thủy phân X, Y thu được muối của Gly, Ala => CTPT của X, Y: CnxH2nx+2-nNnOn+1
=> X: C4xH8x-2N4O5: x mol, Y: C6xH12x-4N6O7: y mol.

Số mắt xích trung bình của X và Y:

Số C trung bình của 1 mắt xích:

Công thức của A: C88/7H156/7N34/7O41/7: a mol (MA = 2344/7)
BTNT C,H: 63,312 = a.88/7.44 + a.78/7.18 => a = 0,084 =>m = 0,084.2344/7 = 28,128

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP