Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở...

Peptit - Protein Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được t...

0
Peptit - Protein

Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit
(no; mạch hở; trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn
toàn 0,15 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 82,35 gam. Đốt cháy hoàn
toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo m gam kết tủa.
Giá trị của m là
A. 80 B. 40 C. 30 D. 60

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án D
X: C2xH4xN2O3; Y: C3xH6x-1N3O4

đốt cháy Y

0,15.3x.44 + (3x - 0,5).0,15.18 = 82,3 =>x = 3.

Đốt cháy X: C2xH4xN2O3-------->O2 + 2xCO2

0,1mol 0,1.2.3 = 0,6mol = số mol CaCO3.
m CaCO3= 0,6.100 = 60 gam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP