Từ m gamaminoaxitX có một nhóm –NH2 và...

Peptit - Protein Từ m gamaminoaxitX (có một nhóm –NH2 và một nhóm –CO...

0
Peptit - Protein

Từ m gamaminoaxitX (có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH) điều
chế được m1 gam đipeptit Y. Cũng từ m gam X điều chế được m2 gam tetrapeptit Z. Đốt
cháy m1 gam Y được 3,24 gam H2O. Đốt cháy m2 gam Z được 2,97 gam H2O. Biết các phản
ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
A. 3,56 B. 5,34 C. 4,5 D.3,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP